Rozdział II – Cele i sposoby działania SITPChem

§ 9

1. Celami SITPChem są:
1) działanie na  rzecz integracji zawodowej, społecznej i  europejskiej członków SITPChem oraz tworzenie i utrzymywanie więzi między społecznością techniczną a  innymi organizacjami oraz instytucjami i  władzami;
2) podejmowanie działań wspierających rozwój gospodarczy i  przedsiębiorczość;
3) podejmowanie działań promujących aktywizację zawodową i  zatrudnienia członków pozostających bez pracy lub zagrożonych utratą zatrudnienia;
4) krzewienie zasad etyki zawodowej inżynierów i  techników oraz etosu tych zawodów;
5) działania szkoleniowe, informacyjne i  egzaminacyjne wspomagające zwiększanie kwalifikacji zawodowych, w tym w  obszarze energetyki;
– –
6) reprezentowanie, udzielanie wszechstronnej pomocy oraz obrona interesów członków SITPChem;
7) popularyzowanie dorobku autorów twórczych osiągnięć w  dziedzinie nauki, techniki i  gospodarki;
8) podejmowanie inicjatyw i  działania na  rzecz rozwoju nauki oraz działalności innowacyjno-wdrożeniowej;
9) wspieranie systemów edukacji i  oświaty oraz upowszechnianie wiedzy i  kultury technicznej;
10) organizowanie i  wspieranie działań sprzyjających podnoszeniu kwalifikacji zawodowych;
11) utrwalanie historii stowarzyszenia i  przemysłu chemicznego oraz dorobku indywidualnych twórców techniki;
12) podtrzymywanie tradycji i narodowej świadomości kulturowej związanej z  rozwojem przemysłu w tym chemicznego oraz gospodarki;
13) promowanie wolontariatu w  realizacji celów SITPChem.
2. SITPChem realizuje swoje cele w  szczególności poprzez:
1) prowadzenie działalności na  rzecz krzewienia profesjonalizmu i  integracji zawodowej;
2) prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej, wydawniczej, informacyjnej i  konsultacyjnej;
3) organizowanie zjazdów, konferencji, konkursów, wystaw oraz wycieczek w  kraju i  za  granicą;
4) prowadzenie przewodów specjalizacji zawodowej i  nadawanie tytułów rzeczoznawców;
5) prowadzenie szkoleń, kursów i  egzaminów kwalifikacyjnych z  zakresu energetyki;
6) współdziałanie z  organizacjami gospodarczymi, naukowymi, administracją państwową i  samorządową, związkami zawodowymi
oraz organizacjami pracodawców;
7) współdziałanie z  innymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi oraz towarzystwami naukowymi w  kraju i  za  granicą;
– –
8) organizowanie życia kulturalnego i  towarzyskiego oraz samopomocy koleżeńskiej,
9) nagradzanie, honorowanie, wyróżnianie członków SITPChem oraz opiniowanie i  zgłaszanie wniosków w sprawie nadawania odznaczeń państwowych, resortowych i  stowarzyszeniowych,
10) wyrażanie opinii i  podejmowanie inicjatyw w  sprawach problemowych
związanych z  chemią lub przemysłem chemicznym.

§ 10

SITPChem może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w  odrębnych przepisach.
Dochód z  działalności gospodarczej SITPChem służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do  podziału między jego członków.

Strona Oddziału Krakowskiego SITPCHEM