Rozdział I – Postanowienia Ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego” i używa skrótu SITPChem.
2. SITPChem działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

1. SITPChem jest pozarządową organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym działającą na rzecz użyteczności społecznej. SITPChem jest dobrowolnym zrzeszeniem inżynierów i techników związanych zawodowo z przemysłem chemicznym, naukami chemicznymi i technicznymi oraz ochroną środowiska.
2. SITPChem posiada osobowość prawną
3. Podstawowymi zadaniami SITPChem są:
1) uczestniczenie w rozwoju gospodarki, w tym głównie chemii, przemysłu chemicznego i branż pokrewnych oraz ochrony środowiska w skali kraju jak również w poszczególnych regionach, firmach i instytucjach, z zachowaniem dążeń do nowoczesności, racjonalnego wykorzystania zasobów i zasad zrównoważonego rozwoju,
2) tworzenie klimatu współpracy i kreatywności oraz przestrzegania etyki inżynierskiej i solidarności w działalności zawodowej i społecznej,
3) popularyzowanie, rozwijanie i wykorzystywanie wiedzy oraz umiejętności intelektualnych i zawodowych swoich członków.

§ 3

Terenem działania SITPChem jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych jest m.st. Warszawa.

§ 4

SITPChem ma prawo używania sztandaru, odznak organizacyjnych i pieczęci, według zatwierdzonych wzorów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5

1. SITPChem ma prawo powoływania jednostek terenowych (oddziałów i kół) oraz jednostek specjalistycznych (komisje, komitety, zespoły robocze itp.), na zasadach określonych w dalszych postanowieniach statutu.
2. Struktury jednostek terenowych i specjalistycznych określają regulaminy tych jednostek.
3. Oddziały SITPChem mogą uzyskiwać osobowość prawną. Wystąpienie o uzyskanie przez Oddział osobowości prawnej może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zjazdu Oddziału SITPChem.

§ 6

1. SITPChem podlega nadzorowi właściwego terenowego organu administracji państwowej.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do oddziałów SITPChem.

§ 7

SITPChem może być członkiem związku stowarzyszeń naukowo-technicznych, zachowując całkowitą niezależność i samorządność.

§ 8

SITPChem i jego jednostki mogą być członkami innych organizacji krajowych i zagranicznych.

Strona Oddziału Krakowskiego SITPCHEM